logo

Ondřej Kalivoda
autorizovaný architekt – územní plánování
úřední osoba pořizovatele

Ing. Ondřej Kalivoda, Ph.D.

Profesní zkušenosti

2015Česká zemědělská univerzita v Praze, podíl na výuce předmětu Územní plánování
2014 – současnostzaložení a vedení ateliéru územního plánování KOplan – samostatná projektová činnost, zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace
2007 – současnostspolupráce s Ka*Ka projektovým ateliérem Tuřice – tvorba územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
2009 – 2010hlavní řešitel výzkumného projektu „Vliv estetických hodnot na cestovní ruch na příkladě vybraných chráněných krajinných oblastí“, financovaného celouniverzitní grantovou agenturou České zemědělské univerzity v Praze

Vzdělání

2015Ministerstvo vnitra ČR
Institut pro veřejnou správu
zkouška odborné způsobilosti pro obor územní plánování
dosažený titul: oprávněná osoba pořizovatele
2013Česká komora architektů
autorizační zkouška
dosažený titul: autorizovaný architekt pro obor územní plánování
2007 – 2013Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí
postgraduální obor: Aplikovaná a krajinná ekologie
vedoucí dizertační práce: Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
téma dizertační práce: Identita venkova
dosažený titul: doktor (Ph.D.)
2009 – 2010Norwegian University of Science and Technology
zahraniční stáž se zaměřením na územní plánování
2002 – 2007Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta lesnická a environmentální
magisterský studijní obor: Krajinné inženýrství
téma diplomové práce: Možnosti regulace rozvoje venkovské obce ve vztahu k jejím historickým hodnotám
dosažený titul: inženýr (Ing.)

Osobní zájmy

Turistika a dálkové pochody zvlášť, lezení po skalách i stěnách, lidová architektura, stará auta, motocykly i domy, práce se dřevem a spousta dalšího.